یکشنبه, 03 بهمن 1395

rf qiet header2

 

 

معرفی کارشناس ارتباط با صنعت

نام و نام

خانوادگی

پست

سازمانی

تصویر

شماره

تماس (داخلی)

محمود ترابی
کارشناس ارتباط با صنعت aaa036e4cb16038f90e128d8e39c714f XS 132

دفتر ارتباط با صنعت

وظایف دفتر ارتباط با صنعت شامل موارد ذیل است :

-برنامه ریزی وهماهنگی جهت انجام بازدیدهای علمی وتحقیقاتی دوره ای دانشجویان از مراکز فنی وصنعتی کشور

-شناسایی وارزیابی دقیق واحدها ومراکز صنعتی وتماس مستمر با آنها جهت تخصیص سهمیه وامکانات موجود برای اعزام کارآموزان وارائه گزارش آن به معاونت آموزشی

-اعزام دانشجویان به مراکز مختلف صنعتی در سطح کشور جهت انجام درس کارآموزی و نظارت بر حسن اجراء آن

کارآموزی

دانشجویانی که طبق قوانین آموزش مجاز به گذراندن واحد کارآموزی می باشند با توجه به رشته و گرایش تحصیلی می بایست دوره کار آموزی خود را در سازمانها ,ادارات و حتی شرکتهای خصوصی که مورد تایید استاد مربوطه باشند سپری کنند.

شرح وظایف کارآموز که در ابتدای دوره به دانشجو جهت اطلاع از چگونگی دوره کار آموزی تحویل می گردد،دانشجوبا مشخص نمودن استاد راهنما و مکان کارآموزی توسط مدیریت گروه خود به دفتر ارتباط با صنعت معرفی شده و معرفی نامه دانشجو به مکان کارآموزی ارائه می گردد

مکاتبه با سازمان ها ، شرکتها و کارخانه های ، پالایشگاهها ، پتروشیمی ها استان و سایر استان ها جهت اخذ ظرفیت کارآموزی از دستگاه های اجرایی محلی و مراکز صنعتی تولیدی

برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی با واحدهای صنعتی جهت بازدیدهای علمی دانشجویان

بازدیدهای علمی

یکی دیگر از وظایف دفتر ارتباط با صنعت مجتمع هماهنگی و ایجاد ارتباط با مراکز صنعتی و سازمان های دولتی برای بازدیدهای علمی دانشجویان از صنایع و دستگا ه های اجرایی داخل و خارج استان می باشد. دانشجویان متقاضی بازدیدهای علمی درخواست خود را با مشخص نمودن استاد راهنما، تاریخ بازدید، محل بازدید و تعداد بازدید کنندگان بانضمام لیست مربوطه حداقل 15 روز قبل روز بازدید به دفتر ارتباط باصنعت تحویل داده و دفتر با انجام مکاتبات مورد نیاز و هماهنگی های لازم به محض وصول موافقت محل بازدید اقدامات لازم را انجام می دهد.

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن :  47344001-051

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir