استاد دانشگاه صنعتی قوچان در بین یک درصد نویسنده برتر ایران در حوزه های پژوهشی قرار گرفت.

تعداد بازدید:۱۴۶۴
استاد دانشگاه صنعتی قوچان در بین یک درصد  نویسنده برتر  ایران در حوزه های  پژوهشی قرار گرفت.

استاد دانشگاه صنعتی قوچان در بین یک درصد  نویسنده برتر  ایران در حوزه های  پژوهشی قرار گرفت.