انتخاب واحد نیمسال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰ از طریق سامانه گلستان

تاریخ برگزاری : ۰۳ شهریور ۱۳۹۹ تقویم آموزشی

۳ شهریور:  ورودی‌های 96 و ماقبل

۴ شهریور:  ورودی‌های 97 و ماقبل

 ۵ و ۶ شهریور:  تمام ورودی‌ها

دانشجویان کارشناسی ارشد: تمام روزها