حذف و اضافه از طریق سامانه گلستان

تاریخ برگزاری : ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ تقویم آموزشی

حذف و اضافه (ترمیم) از طریق سامانه گلستان: 1399/06/29  تا 1399/06/31