مهلت حذف اضطراری (تکدرس) و حذف ترم

تاریخ برگزاری : ۲۴ آذر ۱۳۹۹ تقویم آموزشی