انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰ از طریق سامانه گلستان

تاریخ : ۱۱ بهمن ۱۳۹۹

11بهمن: ورودی های97وماقبل

12بهمن: ورودی های 98وماقبل

13و 14بهمن :تمامورودیها

دانشجویان کارشناسی ارشد: تمام روزها