حذف و اضافه از طریق سامانه گلستان نیمسال دوم

تاریخ : ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

حذف و اضافه نیمسال دوم :99/11/25 تا 99/11/27