مهلت حذف اضطراری (تکدرس) و حذف ترم

تاریخ : ۱۰ خرداد ۱۴۰۰