امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱

تاریخ : ۲۲ دی ۱۴۰۰

از تاریخ 1400/10/22 تا تاریخ 1400/11/07