انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از طریق سامانه گلستان

تاریخ : ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

10 بهمن: ورودی های98وماقبل

11 بهمن: ورودی های 99وماقبل

12 و 13 بهمن:تمام ورودیها

دانشجویان کارشناسی ارشد: تمام روزها