مهلت حذف اضطراری(تکدرس)و حذف ترم

تاریخ : ۱۱ خرداد ۱۴۰۱