۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
مجتبیحسینیکارشناس دانشکده266
محمدحقیقیکارشناس آزمایشگاه ها288
مجتبیحکیمی مقدمهیات علمی گروه مهندسی برق362
ساراخادم پیرهیات عملی گروه مهندسی شیمی349
ساراخادم‌پیرمدیر گروه مهندسی شیمی و انرژی325
الههخان قیطاقیکارشناس اداری-دبیرخانه294
نرگسخان قیطاقیدفتر حقوقی-امور قرارداد ها315
مرتضیخانی دهنوئیمعاون دانشجویی و فرهنگی223
مرتضیخانی دهنوئیهیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر394
پریساخاکشورکارگزینی229
نمایش 31 تا 40 مورد از کل 142 مورد.