۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
علیگنج بخش صنعتیهیات عملی گروه ریاضی357
علیگنج بخش صنعتیمدیر کالج320
مجتبیکنویسیهیات عملی گروه مهندسی شیمی345
حسنکریمی ملههیات عملی گروه مهندسی شیمی350
سید حسینکاظمی ریابیهیات علمی گروه مهندسی برق369
علیکارکنواحد تاسیسات298
مهدیچم پورهیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر400
فریدونپویانژادهیات علمی گروه مهندسی عمران390
کاظمپوربدخشانهیات علمی گروه مهندسی برق361
مسعودپورهیات علمی گروه مهندسی مکانیک408
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 142 مورد.