۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
ملیحهمحمودیکارگزینی و جذب اعضای هیات علمی317
جوادمدرسیمدیر گروه مهندسی برق327
جوادمدرسیهیات علمی گروه مهندسی برق377
صادقمساعدکارشناس مسئول آزمایشگاه285
سمانهمظفریکارشناس آموزش305
مهدیمقدسرابط اداری272
جلالمنصوریمدیر امور اداری و منابع انسانی228
علیمنصوریهیات علمی گروه مهندسی عمران388
مجیدمهدویانهیات عملی گروه مهندسی شیمی347
هدیمودیهیات علمی گروه مهندسی برق371
نمایش 111 تا 120 مورد از کل 142 مورد.