امور آموزش و فارغ التحصیلان

شرح خدمات آموزشی

ردیف  شرح خدمات مبلغ به ریال
1 عدم پیگیری به موقع امور فارغ التحصیلی 2/000/000
2 انتخاب واحد با تاخیر یک ماهه 2/000/000
3 درخواست کمیسیون موارد خاص دانشگاه یا شورای آموزشی دانشگاه 400/000
4 اعلام رتبه فارغ التحصیلی برای بار دوم و بیشتر 400/000
5 ارسال پستی گواهینامه موقت یا دانشنامه 400/000
6 درخواست اعاده به تحصیل 2/000/000
7 صدور کارنامه فارسی فارغ التحصیلی 200/000
8 صدور دانشنامه 300/000
9 صدور المثنی گواهینامه موقت و دانشنامه فارسی بار اول 2/000/000
10 صدور المثنی گواهینامه موقت و دانشنامه فارسی بار دوم 3/000/000
11 صدور المثنی گواهینامه موقت و دانشنامه فارسی بار سوم به بعد 4/000/000
12 برابر با اصل نمودن مدارک صادره برای هر برگ 40/000
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • کد ملی*
  3
 • شماره دانشجویی*
  4
 • شماره همراه*نام کامل
  5
 • شرح خدمات*
  6
 • مبلغ*لطفا مجموع مبالغ را بصورت ریال وارد نمایید
  8