دبیرخانه نظام پیشنهادات

ارائه پیشنهاد

با سلام شما می توانید با تکمیل و ارسال"فرم ارایه پیشنهاد" ذیل به پست الکترونیکی sug.committee@qiet.ac.ir  پیشنهادات خود را به دبیرخانه نظام پیشنهادات دانشگاه صنعتی قوچان ارسال نمایید.

 

فرم ارائه پیشنهاد

قوانین و دستورالعمل ها،فرم ها...

دستور العمل اجرایی نظام پیشنهادات

فرم ارائه پیشنهاد

فرم بررسی پیشنهاد

فرم بررسی مجدد پیشنهاد

فرم گزارش اجرای پیشنهاد

فهرست پیشنهادهای ارایه شده

تماس با ما

 پست الکترونیکی دبیرخانه نظام پیشنهادات sug.committee@qiet.ac.ir – شماره تلفن تماس 47017205-051