دفتر ریاست

شرح وظایف دفتر ریاست

 • انجام امور اداری و دفتری رئیس دانشگاه در رابطه با ارتباطات داخلی، بین المللی و دانشگاهی
 • نظارت و پیگیری اموری که از سوی رئیس دانشگاه ابلاغ گردیده است
 • دریافت مکاتبات واحدهای دانشگاهی و صدور ابلاغ کلیه مکاتبات، دستورات و نظرات آن دانشگاه به واحدهای دانشگاهی و یا مؤسسات و سازمانهای خارج از دانشگاه
 • - تهیه و تنظیم صورتجلسات شوراها و کمیته هایی که در محدوده تشکیلات حوزه ریاست دانشگاه تشکیل می گردد
 • - تنظیم قرار ملاقاتهای ارباب رجوع با رئیس دانشگاه
 • انجام ارتباطات تلفنی رئیس دانشگاه
 • ارسال و دریافت نمابرهای رئیس دانشگاه
 • پیگیری ثبت نامه های دفتر رئیس دانشگاه
 • نظارت بر امور داخلی دفتر و نیز تشریفات میهمانان رئیس دانشگاه از جمله وظایف مسئول دفتر می باشد
 • برنامه ریزی و نظارت جهت اجرای مصوبات شورای سازمان اسناد ملی ایران در زمینه امحاء اوراق زاید و انتقال پرونده های راکد به مرکز بایگانی راکد دانشگاه و تحویل اسناد ملی واجد ارزش
 • ارزشیابی اوراق و سوابق راکد به منظور تشخیص و تعیین اوراق زاید قابل امحا بر اساس راهنمایی واحد اسناد دفتر ریاست
 • جمع آوری و طبقه بندی و ترکیب، حذف و متحدالشکل ساختن فرمهای مورد عمل و نظارت بر تهیه و تکثیر فرمها به منظور جلوگیری از تهیه فرمهای غیر استاندارد تکراری و غیر لازم
 • پاسخگوئی به ارباب رجوع بر اساس مقررات مربوطه
 • انجام همانگی های مربوط به جلسات هیات رئیسه دانشگاه
 • انجام دیگر برنامه ها و دستورات محوله از سوی ریاست دانشگاه