ریاست دانشگاه

-
دکتر مجید مهدویان
رئیس دانشگاه صنعتی قوچان
 
 
وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه:
نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، تربیتی، دانشجویی، اداری و مالی، عمرانی و امور خدمات علمی و خدماتی و تمامی ارتباطات داخلی و بین‌المللی دانشگاه و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع ذی‌صلاح؛ 
-
بررسی برنامه‌های راهبردی هیئت امنا، برنامه‌ریزی و هدایت فعالیت‌های فرهنگی تربیتی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، درمانی و خدماتی و توسعه مدیریت و منابع مؤسسه در چارچوب برنامه‌های راهبری و تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه؛  
-
 تعیین خط ‌مشی اجرایی دانشگاه در قالب سیاست‌های علمی، آموزشی و پژوهشی؛ 
-
هدایت و رهبری فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و عمرانی دانشگاه؛  
-
ارایه گزارش سالانه دانشگاه به هیئت امنا؛ 
-
نظارت برحسن اجرای فعالیت‌های جاری دانشگاه و مصوبات هیئت امنا و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی در زمینه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی، مالی و محاسباتی و ارجاع آنها به مقامات ذی‌صلاح؛  
-
مسؤلیت کلیه امور دانشگاه در حدود مقررات مصوب، نصب و عزل اعضای هیئت رئیسه، رؤسای دانشکده‌ها و مؤسسات و واحدهای وابسته و مدیران گروه‌های آموزشی؛  
-
اجرای مصوبات و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادر شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 
-
اجرای مصوبات هیئت رئیسه و شورای دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آنان؛  
-
تهیه و پیشنهاد سیاست‌ها، اهداف و خط‌ مشی‌ها و برنامه‌های راهبردی برای طرح در هیئت امناء؛  
-
ارائه پیشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها به شورای دانشگاه؛  
-
ارائه پیشنهاد همکاری‌های علمی با سایر مؤسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه برابر مقررات و ضوابط؛  
-
نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذی‌ صلاح برای استیفای منافع و حقوق دانشگاه در مراجع قانونی (اعم از قضایی،اجرایی، اداری و ...)؛ 
-
نظارت بر امور انضباطی دانشگاه (هیئت علمی، دانشجویان، کارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛ 
-
پیشنهاد بودجه سالانه دانشگاه (با هماهنگی هیئت رئیسه) به هیئت امنا؛  
-
 نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجرای امور اخراج، ترفیع، ارتقای اعضای هیئت علمی، توسعه مدیریت و منابع انسانی،  استخدام، جذب، ارتقا و اخراج کارکنان؛ 
-
 ایجاد شورای مشورتی متشکل از 5 نفر از اساتید شاخص و برجسته در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی ترجیحا با مرتبه بالاتر از استادیار؛
-
تهیه آئین‌نامه مالی- معاملاتی اداری، استخدامی و تشکیلاتی، نمودار سازمانی و تشکیلات دانشگاه و همچنین تغییر و اصلاح آن در چارچوب ضوابط و مقررات و پیشنهاد به هیئت امنا طی مراحل قانونی؛  
-
امضای قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد ملی اداری و مکاتبات مؤسسه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئولیت امور مالی مؤسسه طبق قوانین، آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی اداری.