۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
آرماننجاتیهیات علمی گروه مهندسی صنایع420
ابوالفضلفرج الله زادهکارشناس دفتر ارتباط با صنعت (امور کارآموزی)273
احسانرحیمی نژادهیات علمی گروه مهندسی برق374
اسماعیلقاضی خانیصندوق رفاه243
اعظمسالمیتنظیم حساب238
الههخان قیطاقیکارشناس اداری-دبیرخانه294
الههداغستانیکارشناس مالی222
اکرمدوست آبادیدبیرخانه231
ایمانرشیدیهیات علمی گروه مهندسی مکانیک410
بهارهتنهاییهیات عملی گروه مهندسی شیمی341
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 143 مورد.