۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
حامدعلیزاده مقدمکارشناس روابط عمومی204
مهدیساعدیریاست حراست209
عطیهنورانیکارشناس حراست211
حسینخموشکارشناس حراست212
عباسعلیقربان صباغمدیر نظارت و ارزیابی214
محسنخزائیمدیر فنی215
قاسمفاتحواحد تاسیسات216
رسولعباسپورکارشناس طرح های عمرانی217
سید حسنسیدیمسئول نهاد رهبری219
الههداغستانیکارشناس مالی222
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 143 مورد.