۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
ابوالفضلفرج الله زادهکارشناس دفتر ارتباط با صنعت (امور کارآموزی)273
خانمفتحیکارشناس دفتر نهاد خواهران225
حامدعلیزاده مقدمکارشناس روابط عمومی204
رسولعباسپورکارشناس طرح های عمرانی217
فاطمهذکاوتیکارشناس طرح و برنامه227
رضاباغتره کارکارشناس فاوا276
یاسرخدمتگذارکارشناس فاوا277
صمدبدیعیکارشناس فاوا302
سید امیرخلیقکارشناس فرهنگی252
سیدامیرخلیقکارشناس فرهنگی252
نمایش 121 تا 130 مورد از کل 143 مورد.