۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
حسینبیکیمعاون اداری و مالی223
مرتضیخانی دهنوئیمعاون دانشجویی و فرهنگی223
محمد علیامین یزدیمعاون آموزشی و پژوهشی223
پریساجهانگیرمسئول دفتر معاونین223
خانمفتحیکارشناس دفتر نهاد خواهران225
علیرضاواعظیمدیر طرح و برنامه226
فاطمهذکاوتیکارشناس طرح و برنامه227
جلالمنصوریمدیر امور اداری و منابع انسانی228
پریساخاکشورکارگزینی229
رسولرئوفکارپرداز230
نمایش 11 تا 20 مورد از کل 143 مورد.