۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
فاطمهاستادزادهکارشناس پژوهش270
مهدیمقدسرابط اداری272
ابوالفضلفرج الله زادهکارشناس دفتر ارتباط با صنعت (امور کارآموزی)273
محمدرضاییمدیر فاوا274
حسینداودکارشناس مسئول فاوا275
رضاباغتره کارکارشناس فاوا276
یاسرخدمتگذارکارشناس فاوا277
طیبهآموزگارمدیر کتابخانه278
سمانهزارعیکارشناس کتابخانه279
مهدیصفریمدیریت کلاسها282
نمایش 51 تا 60 مورد از کل 142 مورد.