۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
سمانهزارعیکارشناس کتابخانه279
مهدیصفریمدیریت کلاسها282
علی محمدناصریانمدیریت آزمایشگاه ها284
صادقمساعدکارشناس مسئول آزمایشگاه285
محمدحقیقیکارشناس آزمایشگاه ها288
دکتر حسنزارع علی آبادیمدیر گروه مهندسی شیمی و انرژی325
مجتبیبایمانیمدیر گروه ریاضی326
جوادمدرسیمدیر گروه مهندسی برق327
علیمنصوریهیات علمی گروه مهندسی عمران388
محمد حسینسیگاریهیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر399
نمایش 61 تا 70 مورد از کل 143 مورد.