۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
صادقمساعدکارشناس مسئول آزمایشگاه285
صمدبدیعیکارشناس فاوا302
طاهرهروحانیهیات علمی گروه مهندسی شیمی342
طیبهآموزگارمدیر کتابخانه278
طیبهآموزگارهیات عملی گروه ریاضی352
عباسنویدپناهروابط عمومی204
عباسجعفرزادههیات عملی گروه ریاضی358
عباسعلیقربان صباغهیات علمی گروه مهندسی برق372
عبدالحسینصدرنیاهیات علمی گروه مهندسی صنایع418
عطیهنورانیکارشناس حراست211
نمایش 61 تا 70 مورد از کل 142 مورد.