۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
آرماننجاتیمعاون آموزشی و پژوهشی223
آرماننجاتیهیات علمی گروه مهندسی صنایع420
ابوالفضلفرج الله زادهکارشناس دفتر ارتباط با صنعت (امور کارآموزی)273
احسانرحیمی نژادهیات علمی گروه مهندسی برق374
اسماعیلقاضی خانیصندوق رفاه243
اعظمسالمیتنظیم حساب238
الههخان قیطاقیکارشناس اداری-دبیرخانه294
الههداغستانیکارشناس مالی222
اکرمدوست آبادیدبیرخانه231
ایمانرشیدیهیات علمی گروه مهندسی مکانیک410
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 142 مورد.