۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
بهارهتنهاییهیات عملی گروه مهندسی شیمی341
بهرامفرهادی نیاهیات عملی گروه ریاضی356
جلالمنصوریمدیر امور اداری و منابع انسانی228
جوادجهاندیدهامین اموال236
جوادمدرسیمدیر گروه مهندسی برق327
جوادمدرسیهیات علمی گروه مهندسی برق377
جوادنجفیمیز خدمت319
حامدجعفرزادهمدیر نظارت و ارزیابی214
حامدصفریامور تغذیه244
حامدعلیزادهکارشناس فرهنگی251
نمایش 11 تا 20 مورد از کل 142 مورد.