۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
هدیعلیزادهدفتر مشاوره248
حامدعلیزادهکارشناس فرهنگی251
مرتضیعنبرسوزمدیر امور پژوهشی و فناوری267
سید حسینغفاریانهیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر398
قاسمفاتحواحد تاسیسات216
خانمفتحیکارشناس دفتر نهاد خواهران225
داودفربدهیات عملی گروه ریاضی355
ابوالفضلفرج الله زادهکارشناس دفتر ارتباط با صنعت (امور کارآموزی)273
علیفرزانهمدیر کارگروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه268
علیفرزانههیات علمی گروه مهندسی انرژی335
نمایش 91 تا 100 مورد از کل 142 مورد.