۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
هدیعلیزادهدفتر مشاوره248
حامدعلیزاده مقدمکارشناس روابط عمومی204
سید حسینغفاریانهیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر398
قاسمفاتحواحد تاسیسات216
خانمفتحیکارشناس دفتر نهاد خواهران225
داودفربدهیات عملی گروه ریاضی355
داودفربدمدیر دانشجویی242
ابوالفضلفرج الله زادهکارشناس دفتر ارتباط با صنعت (امور کارآموزی)273
علیفرزانهمدیر کارگروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه268
علیفرزانههیات علمی گروه مهندسی انرژی335
نمایش 91 تا 100 مورد از کل 143 مورد.