۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
مریمزارعهیات علمی گروه مهندسی برق375
دکتر حسنزارع علی آبادیمدیر گروه مهندسی شیمی و انرژی325
حسنزارع علی آبادیهیات عملی گروه مهندسی شیمی343
سمانهزارعیکارشناس کتابخانه279
حسینزارعیهیات علمی گروه مهندسی برق366
نادیازنده دلهیات علمی گروه مهندسی برق367
حمیدسازگارانهیات علمی گروه مهندسی صنایع419
مهدیساعدیریاست حراست209
مجتبیساعی مقدممدیر امور پژوهشی و فناوری267
اعظمسالمیتنظیم حساب238
نمایش 61 تا 70 مورد از کل 143 مورد.