۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
مهدیصادقی زادهمدیر گروه مهندسی کامپیوتر329
مهدیصادقی زادههیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر397
عبدالحسینصدرنیاهیات علمی گروه مهندسی صنایع418
حامدصفریامور تغذیه244
مهدیصفریکارشناس دانشکده265
مهدیصفریمدیریت کلاسها282
حامدصفریآموزش مجازی318
زهراصیامیکارشناس امور اداری234
محسنضیاییهیات علمی گروه مهندسی صنایع421
رسولعباسپورکارشناس طرح های عمرانی217
نمایش 81 تا 90 مورد از کل 143 مورد.