۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
محسنخزائیمدیر فنی215
نرگسخان قیطاقیمدیر مالی235
عباسعلیقربان صباغمدیر نظارت و ارزیابی214
علیفرزانهمدیر کارگروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه268
علیگنج بخش صنعتیمدیر کالج320
طیبهآموزگارمدیر کتابخانه278
جوادمدرسیمدیر گروه مهندسی برق327
مجتبیبایمانیمدیر گروه ریاضی326
دکتر حسنزارع علی آبادیمدیر گروه مهندسی شیمی و انرژی325
محمدحسینقدیری رادمدیر گروه مهندسی عمران389
نمایش 21 تا 30 مورد از کل 143 مورد.