۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
آرماننجاتیمعاون آموزشی و پژوهشی223
حسینبیکیمعاون اداری و مالی223
مرتضیخانی دهنوئیمعاون دانشجویی و فرهنگی223
جوادنجفیمیز خدمت319
محمدسردارآبادیهیات علمی گروه انرژی334
علیفرزانههیات علمی گروه مهندسی انرژی335
دانیالبوستانهیات علمی گروه مهندسی برق360
کاظمپوربدخشانهیات علمی گروه مهندسی برق361
مجتبیحکیمی مقدمهیات علمی گروه مهندسی برق362
مرتضیرجب زادههیات علمی گروه مهندسی برق364
نمایش 41 تا 50 مورد از کل 142 مورد.