۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
سید محمدعلیمسعود پورهیات علمی گروه مهندسی مکانیک406
عطیهاندخشیدههیات علمی گروه مهندسی مکانیک407
سید محمدجوادیهیات علمی گروه مهندسی مکانیک409
ایمانرشیدیهیات علمی گروه مهندسی مکانیک410
مسعودمیرهیات علمی گروه مهندسی مکانیک413
ستارمالکیهیات علمی گروه مهندسی مکانیک414
علی محمدناصریان نیکهیات علمی گروه مهندسی مکانیک415
مسعودپورهیات علمی گروه مهندسی مکانیک و صنایع408
محمد حسینسیگاریهیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر399
مرتضیخانی دهنوئیهیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر394
نمایش 71 تا 80 مورد از کل 143 مورد.