اطلاعیه جلسه توجیهی و اردوی تفریحی ویژه دانشجویان نوورود دانشگاه صنعتی قوچان

تعداد بازدید:۶۳۴
اطلاعیه جلسه توجیهی و اردوی تفریحی ویژه دانشجویان نوورود دانشگاه صنعتی قوچان
اطلاعیه جلسه توجیهی و اردوی تفریحی ویژه دانشجویان نوورود دانشگاه صنعتی قوچان

اطلاعیه جلسه توجیهی و اردوی تفریحی ویژه دانشجویان نوورود دانشگاه صنعتی قوچان