اخبار دانشگاه

انتشار مقاله عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر
در مجله بسیار معتبر IEEE Transactions on Cybernetics

انتشار مقاله عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر جدید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، مقاله جناب آقای دکتر سیدحسین غفاریان، عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان با عنوان: Prepare for the Worst, Hope for the Best: Active Robust Learning On Distributions

ادامه مطلب
مقاله عضو محترم هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه صنعتی قوچان منتشر شد
در مجله بسیار معتبر Biosensors and Bioelectronics

مقاله عضو محترم هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه صنعتی قوچان منتشر شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، مقاله جناب آقای دکتر حسن کریمی مله، عضو محترم هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه صنعتی قوچان با عنوان: A critical review on the use of potentiometric based biosensors for biomarkers detection

ادامه مطلب