اطلاعیه شورای انضباطی در خصوص تخلف امتحانات در فضای مجازی

تعداد بازدید:۷۵۹
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، در راستای اقدامات پیشگیرانه و برگزاری هر چه بهتر و سالم تر جلسات امتحان بصورت مجازی و جلوگیری از اشاعه تقلب در بین دانشجویان با توجه به تبعات منفی و دامنه دار آن، هر گونه تخلف در امتحانات دانشگاه ممنوع بوده و براساس مفاد ماده ۳۳ شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان برخورد می گردد. شایان ذکر است با توجه به تبصره ۶ ماده ۱۱۷ امحای اثر حکم قطعی درج نمره ۲۵/۰ صرفاً از پرونده انضباطی صورت می پذیرد ولی از پرونده آموزشی دانشجو امحا نمی شود.
اطلاعیه شورای انضباطی در خصوص تخلف امتحانات در فضای مجازی

اطلاعیه مهم شورای انضباطی دانشگاه صنعتی قوچان

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، در راستای اقدامات پیشگیرانه و برگزاری هر چه بهتر و سالم تر جلسات امتحان بصورت مجازی و جلوگیری از اشاعه تقلب در بین دانشجویان با توجه به تبعات منفی و دامنه دار آن، هر گونه تخلف در امتحانات دانشگاه ممنوع بوده و براساس مفاد ماده 33 شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان برخورد می گردد.  شایان ذکر است با توجه به تبصره 6 ماده 117 امحای اثر حکم قطعی درج نمره 25/0 صرفاً از پرونده انضباطی صورت می پذیرد ولی از پرونده آموزشی دانشجو امحا نمی شود.
ماده 33- تقلب در آزمونها یا فعالیت های آموزشی
تقلب عبارت است از استفاده محرز دانشجو از اطلاعات، تجهیزات یا امکانات به نحوی که مجاز نباشد، با قصد قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی موظف؛ متخلف به تنبیه بند 6 (دادن نمره 25/0 در درس، آزمون یا تکالیف مربوط به تخلف) و متناسب با نوع تقلب به یکی از تنبیهات بندهای 1 (احضار و اخطار شفاهی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو) تا 5 (توبیخ کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو) و در صورت تکرار، علاوه بر تنبیه بند 6 به یکی از تنبیهات بندهای 9 (منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات) تا 12 (منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب سنوات) محکوم می گردد.
همچنین طبق تبصره 5 : چنانچه دانشجوی مرتکب تقلب به بند 6 محکوم شود، همکاری کننده در آن تقلب نیز به یکی از تنبیهات بندهای 1 تا 5 و بند 6 تعلیقی (حذف درس یا تکالیف مربوطه با الزام در تکرار آن) محکوم می گردد.