مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر کریمی مله


انتشار مقاله مشترک جناب آقای دکتر حسن کریمی مله و جناب آقای دکتر مجتبی ساعی مقدم، اعضاء محترم هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان در مجله معتبر بین المللی Environmental Research

انتشار مقاله مشترک جناب آقای دکتر حسن کریمی مله و جناب آقای دکتر مجتبی ساعی مقدم، اعضاء محترم هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان در مجله معتبر بین المللی Environmental Research

انتشار مقاله مشترک جناب آقای دکتر حسن کریمی مله و جناب آقای دکتر مجتبی ساعی مقدم، اعضاء محترم هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان در مجله معتبر بین المللی Environmental Research

ادامه مطلب
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی قوچان در بین یک درصد دانشمندان پراستناد جهان
برای چهارمین سال پیاپی اتفاق افتاد؛

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی قوچان در بین یک درصد دانشمندان پراستناد جهان

جناب آقای دکتر حسن کریمی مله عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی قوچان به عنوان یکی از دانشمندان پراستناد جهان از سوی پایگاه استنادی Web of Science برای چهارمین سال پیاپی برگزیده شدند.

ادامه مطلب