برای سومین سال پیاپی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی قوچان در بین پراستنادترین دانشمندان برتر دنیا قرار گرفت

۰۵ آذر ۱۳۹۹ | ۱۰:۱۹ کد : ۲۰۸ اخبار دانشگاه اخبار پژوهشی و فناوری
تعداد بازدید:۶۲۹
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی قوچان در بین پراستنادترین دانشمندان برتر دنیا قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، جناب آقای دکتر بهشتی ریاست محترم دانشگاه صنعتی قوچان گفت: موسسه Clarivate Analyties  تحت عنوان (WOS) هر ساله به معرفی پراستنادترین پژوهشگران و دانشمندان دنیا می پردازد که این فهرست شامل گروهی از پژوهشگران حوزه های موضوعی علمی مختلف می باشد.

ریاست محترم دانشگاه صنعتی قوچان در ادامه افزود: بر همین اساس و برای سومین سال پیاپی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی قوچان در بین پراستنادترین دانشمندان جهان قرار گرفت.

جناب آقای دکتر بهشتی در ادامه یادآور شد: در  سال 2018 تعداد 16 دانشمند از ایران در این فهرست قرار گرفتند که نام دکتر حسن کریمی مله نیز در این فهرست دیده میشد.

در سال 2019 نیز از ایران 12 نفر در بین یک درصد دانشمند برتر دنیا قرار گرفتند که از دانشگاه صنعتی قوچان دو نفر، آقایان دکتر کریمی مله و دکتر ماهیان در این لیست حضور داشتند.

جناب آقای دکتر بهشتی در ادامه تصریح کرد: در سال 2020 نیز اسامی یک درصد دانشمند برتر دنیا منتشر شد که به مانند سال گذشته تعداد 12 نفر از جمهوری اسلامی ایران در این فهرست دیده میشد که خوشبختانه برای سومین سال پیاپی دانشگاه صنعتی قوچان نیز صاحب یک نماینده بود و جناب آقای دکتر حسن کریمی مله در این لیست حضور داشتند.


 لازم به ذکر است، برای قرار گرفتن در فهرست پژوهشگران برتر، کلیه فعالیتهای علمی 10 ساله اخیر در سطح بین المللی از جمله تعداد مقالات، تعداد استناد ها، تعداد مقالات پراستناد، تعداد استناد به مقالات پراستناد مورد بررسی قرار گرفته و همچنین مسایلی نظیر، رعایت اصول اخلاقی در پژوهش، رعایت میزان خوداستنادی در حد قابل قبول و نیز مقالات باز پس گیری شده در انتخاب یک پژوهشگر از این فهرست موثرند. بر این اساس تقریبا 6389 پژوهشگر در سال 2020 به عنوان پژوهشگر پراستناد انتخاب شده اند.

برای انتخاب پراستنادترین پژوهشگران دنیا، مقالات یک درصد پراستناد در دوره زمانی 2009 تا 2019 مطابق با فهرست پایگاه شاخص های اساسی علم (ESI) پردازش شدند. تعداد استنادهای مقالات یک درصد پراستناد یکی از معیارهای اصلی انتخاب پراستنادترین پژوهشگران دنیا بوده است.

 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی قوچان برای سومین سال پیاپی در بین پراستنادترین دانشمندان برتر دنیا قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، جناب آقای دکتر بهشتی ریاست محترم دانشگاه صنعتی قوچان گفت: موسسه Clarivate Analyties  تحت عنوان (ISI) هر ساله به معرفی پراستنادترین پژوهشگران و دانشمندان دنیا می پردازد که این فهرست شامل گروهی از پژوهشگران حوزه های موضوعی علمی مختلف می باشد.

ریاست محترم دانشگاه صنعتی قوچان در ادامه افزود: بر همین اساس و برای سومین سال پیاپی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی قوچان در بین پراستنادترین دانشمندان جهان قرار گرفت.

جناب آقای دکتر بهشتی در ادامه یادآور شد: در  سال 2018 تعداد 16 دانشمند از ایران در این فهرست قرار گرفتند که نام دکتر حسن کریمی مله نیز در این فهرست دیده میشد.

در سال 2019 نیز از ایران 12 نفر در بین یک درصد دانشمند برتر دنیا قرار گرفتند که از دانشگاه صنعتی قوچان دو نفر، آقایان دکتر کریمی مله و دکتر ماهیان در این لیست حضور داشتند.

جناب آقای دکتر بهشتی در ادامه تصریح کرد: در سال 2020 نیز اسامی یک درصد دانشمند برتر دنیا منتشر شد که به مانند سال گذشته تعداد 12 نفر از جمهوری اسلامی ایران در این فهرست دیده میشد که خوشبختانه برای سومین سال پیاپی دانشگاه صنعتی قوچان نیز صاحب یک نماینده بود و جناب آقای دکتر حسن کریمی مله در این لیست حضور داشتند.


 لازم به ذکر است، برای قرار گرفتن در فهرست پژوهشگران برتر، کلیه فعالیتهای علمی 10 ساله اخیر در سطح بین المللی از جمله تعداد مقالات، تعداد استناد ها، تعداد مقالات پراستناد، تعداد استناد به مقالات پراستناد مورد بررسی قرار گرفته و همچنین مسایلی نظیر، رعایت اصول اخلاقی در پژوهش، رعایت میزان خوداستنادی در حد قابل قبول و نیز مقالات باز پس گیری شده در انتخاب یک پژوهشگر از این فهرست موثرند. بر این اساس تقریبا 6389 پژوهشگر در سال 2020 به عنوان پژوهشگر پراستناد انتخاب شده اند.

برای انتخاب پراستنادترین پژوهشگران دنیا، مقالات یک درصد پراستناد در دوره زمانی 2009 تا 2019 مطابق با فهرست پایگاه شاخص های اساسی علم (ESI) پردازش شدند. تعداد استنادهای مقالات یک درصد پراستناد یکی از معیارهای اصلی انتخاب پراستنادترین پژوهشگران دنیا بوده است.

کلید واژه ها: دکتر کریمی مله دکتر حسن کریمی مله 12 استاد برتر ایران دانشمندان برتر ایران در سال 2020