جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود

تعداد بازدید:۵۹۹
جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود

سه شنبه 18 آبان ماه 1400

ساعت: 9:30 الی 11:30

سخنرانی ریاست دانشگاه صنعتی قوچان

آشنایی با قوانین آموزشی

اجرای مسابقه

لینک ورود به جلسه:

www.webinar1.qiet.ac.ir/course_farhangi