اطلاعیه ها - آرشیو

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای دانشگاه صنعتی قوچان در سال ۹۹

سازمان دانشگاه صنعتی قوچان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات واگذاری حجمی امور خدمات عمومی، نظافتی، تاسیسات و نگهداری فضای سبز، حفاظت فیزیکی و فوق برنامه به شماره ۲۰۹۹۰۵۰۳۷۳۰۰۰۰۰۴ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

ادامه مطلب

اطلاعیه وام تحصیلی و شهریه دانشجویی

به استحضار می رساند دانشجویان واجد شرایط که موفق به درخواست وام شهریه یا تحصیلی نشده اند می توانند تا پایان وقت اداری ۱۵ اردیبهشت ۹۹ میتوانند نسبت به درخواست وام تحصیلی و شهریه اقدام کنند.

ادامه مطلب