اطلاعیه ها - آرشیو

اطلاعیه شورای انضباطی در خصوص تخلف امتحانات در فضای مجازی

اطلاعیه شورای انضباطی در خصوص تخلف امتحانات در فضای مجازی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، در راستای اقدامات پیشگیرانه و برگزاری هر چه بهتر و سالم تر جلسات امتحان بصورت مجازی و جلوگیری از اشاعه تقلب در بین دانشجویان با توجه به تبعات منفی و دامنه دار آن، هر گونه تخلف در امتحانات دانشگاه ممنوع بوده و براساس مفاد ماده ۳۳ شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان برخورد می گردد. شایان ذکر است با توجه به تبصره ۶ ماده ۱۱۷ امحای اثر حکم قطعی درج نمره ۲۵/۰ صرفاً از پرونده انضباطی صورت می پذیرد ولی از پرونده آموزشی دانشجو امحا نمی شود.

ادامه مطلب