اخبار

مصاحبه سرکارخانم دکتر عطیه اندخشیده مدیرعامل شرکت نوین کامپوزیت و عضو محترم هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان در برنامه گفت و گوی ویژه خبری

مصاحبه سرکارخانم دکتر عطیه اندخشیده مدیرعامل شرکت نوین کامپوزیت و عضو محترم هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان در برنامه گفت و گوی ویژه خبری

مصاحبه سرکارخانم دکتر عطیه اندخشیده مدیرعامل شرکت نوین کامپوزیت و عضو محترم هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان در برنامه گفت و گوی ویژه خبری

ادامه مطلب
بازدید خانم دکتر علم الهدی همسر ریاست جمهوری و دبیر اولین کنگره زنان تاثیر گذار از غرفه نوین کامپوزیت

بازدید خانم دکتر علم الهدی همسر ریاست جمهوری و دبیر اولین کنگره زنان تاثیر گذار از غرفه نوین کامپوزیت

بازدید خانم دکتر علم الهدی همسر ریاست جمهوری و دبیر اولین کنگره زنان تاثیر گذار از غرفه نوین کامپوزیت به مدیرعاملی خانم دکتر اندخشیده عضو محترم هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان

ادامه مطلب