آرشیو اخبار

مقاله عضو محترم هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه صنعتی قوچان منتشر شد
در مجله بسیار معتبر Biosensors and Bioelectronics

مقاله عضو محترم هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه صنعتی قوچان منتشر شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، مقاله جناب آقای دکتر حسن کریمی مله، عضو محترم هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه صنعتی قوچان با عنوان: A critical review on the use of potentiometric based biosensors for biomarkers detection

ادامه مطلب