اخبار دانشجویی و فرهنگی - آرشیو

به مناسب هفته جمعیت کارگاه "سهم من از جوانی جمعیت" برگزار گردید
به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و حوزه مشاوره؛

به مناسب هفته جمعیت کارگاه "سهم من از جوانی جمعیت" برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان و به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی قوچان و گروه مشاوره دانشگاه، به مناسب هفته جمعیت کارگاهی با عنوان " سهم من از جوانی جمعیت" برگزار شد.

ادامه مطلب
آموزش برنامه ( بتا) پیشگیری از خودکشی ویژه دانشجویان در دانشگاه صنعتی قوچان و به همت گروه مشاوره این دانشگاه برگزار شد.

آموزش برنامه ( بتا) پیشگیری از خودکشی ویژه دانشجویان در دانشگاه صنعتی قوچان و به همت گروه مشاوره این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، آموزش برنامه ( بتا) پیشگیری از خودکشی ویژه دانشجویان در دانشگاه صنعتی قوچان و به همت گروه مشاوره این دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب