اخبار دانشگاه - آرشیو

انتشار مقاله عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی شیمی در مجله معتبر Journal of Water Process Engineering

مقاله سرکار خانم دکتر طاهره روحانی، عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان با عنوان: Novel ZnTi LDH/h-BN nanocomposites for removal of two different organic contaminants: Simultaneous visible light photodegradation of Amaranth and Diazepam منتشر شد.

ادامه مطلب

انتشار مقاله مشترک اعضا محترم هیات علمی گروه مهندسی شیمی در مجله معتبر Biomass Conversion and Biorefinery

مقاله جناب آقای دکتر حسین بیکی و جناب آقای دکتر مجتبی کنویسی اعضا محترم هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان با عنوان: Using a novel continuous bioreactor in enhancing the biogas production منتشر شد.

ادامه مطلب

انتشار مقاله عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی مکانیک در مجله معتبر International Journal of Fatigue

مقاله جناب آقای دکتر دانیال قهرمانی مقدم، عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان با عنوان: Artificial neural network based fatigue life assessment of friction stir welding AA۲۰۲۴-T۳۵۱ aluminum alloy and multi-objective optimization of welding parameters منتشر شد.

ادامه مطلب

بازدید معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی جناب آقای دکتر خدایی از دانشگاه صنعتی قوچان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، پیرو حضور جناب آقای دکتر خدایی معاون محترم عمرانی استاندار خراسان رضوی در شهرستان قوچان، ایشان از دانشگاه صنعتی قوچان نیز بازدید به عمل آوردند.

ادامه مطلب

انتشار مقاله عضو محترم هیات علمی گروه شیمی در مجله بسیار معتبر JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، مقاله جناب آقای دکتر حسن کریمی مله، عضو محترم هیات علمی گروه شیمی دانشگاه صنعتی قوچان با عنوان: Valorisation of nuts biowaste: Prospects in sustainable bio(nano)catalysts and environmental applications در مجله JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION منتشر شد.

ادامه مطلب