اخبار دانشگاه - آرشیو

جلسه صمیمی آقای دکتر مهدویان ریاست محترم دانشگاه با حوزه مدیریت دانشجویی برگزار شد

جلسه صمیمی آقای دکتر مهدویان ریاست محترم دانشگاه با حوزه مدیریت دانشجویی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، جلسه صمیمی ریاست محترم دانشگاه با حوزه مدیریت دانشجویی دانشگاه در روز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه و در سالن جلسات سازمان مرکزی برگزار گردید.

ادامه مطلب
انتشار مقاله اعضاء هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان در مجله معتبر CHEMOSPHERE

انتشار مقاله اعضاء هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان در مجله معتبر CHEMOSPHERE

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، مقاله جناب آقایان دکتر حسین بیکی و علی آیتی و سرکار خانم دکتر بهاره تنهایی اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان در مجله معتبر CHEMOSPHERE منتشر شد.

ادامه مطلب
انتشار مقاله عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان و استاد مدعو دانشگاه در مجله معتبر Advanced Composites and Hybrid Materials

انتشار مقاله عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان و استاد مدعو دانشگاه در مجله معتبر Advanced Composites and Hybrid Materials

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، مقاله جناب آقای دکتر حسن کریمی مله عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان و سرکار خانم دکتر فاطمه کریمی استاد مدعو دانشگاه در مجله معتبر Advanced Composites and Hybrid Materials منتشر شد.

ادامه مطلب
انتشار مقاله عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی در مجله معتبر JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY

انتشار مقاله عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی در مجله معتبر JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، مقاله جناب آقای دکتر مجتبی کنویسی عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی قوچان در مجله معتبر JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY منتشر شد.

ادامه مطلب
انتشار مقاله عضو هیات علمی گروه مهندسی انرژی در مجله معتبر Thermal Science and Engineering Progress

انتشار مقاله عضو هیات علمی گروه مهندسی انرژی در مجله معتبر Thermal Science and Engineering Progress

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، مقاله جناب آقای دکتر محمد سردارآبادی عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی قوچان در مجله معتبر Thermal Science and Engineering Progress منتشر شد.

ادامه مطلب
انتشار مقاله عضو هیات علمی گروه مهندسی انرژی در مجله معتبر Case Studies in Thermal Engineering

انتشار مقاله عضو هیات علمی گروه مهندسی انرژی در مجله معتبر Case Studies in Thermal Engineering

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، مقاله سرکار خانم دکتر زهره شمس عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی قوچان در مجله معتبر Case Studies in Thermal Engineering منتشر شد.

ادامه مطلب