اخبار دانشجویی و فرهنگی

تجدید فراخوان مناقصه عمومی خرید غذای دانشجویی دانشگاه صنعتی قوچان

تجدید فراخوان مناقصه عمومی خرید غذای دانشجویی دانشگاه صنعتی قوچان

تجدید فراخوان مناقصه عمومی خرید غذای دانشجویی دانشگاه صنعتی قوچان دانشگاه صنعتی قوچان درنظر دارد، مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان را در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید.

ادامه مطلب
فراخوان مناقصه عمومی خرید غذای دانشجویی دانشگاه صنعتی قوچان

فراخوان مناقصه عمومی خرید غذای دانشجویی دانشگاه صنعتی قوچان

فراخوان مناقصه عمومی خرید غذای دانشجویی دانشگاه صنعتی قوچان دانشگاه صنعتی قوچان درنظر دارد، مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان را در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید.

ادامه مطلب
تقدیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از دانشگاه صنعتی قوچان
پیرو فعالیت های پیشگیرانه از اعتیاد دانشجویان صورت پذیرفت؛

تقدیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از دانشگاه صنعتی قوچان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، پیرو برنامه های حوزه مشاوره دانشگاه صنعتی قوچان در خصوص فعالیت های پیشگیرانه از اعتیاد دانشجویان، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از دانشگاه صنعتی قوچان تقدیر نمود.

ادامه مطلب